Facilitering af høringsproces om en ny ledelsesstruktur

Baggrund

Efter at Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital formelt var blevet lagt sammen skulle der foretages en høringsproces med inddragelse af medarbejderne, MED-udvalget og afdelingsledelsen. Opgaven bestod i at fremlægge en række bud til hospitalsdirektionen på, hvordan afdelingens ledelse fremover skulle organiseres.

Forud var gået en årrække med flere organisatoriske ændringer, hvor afdelingen var blevet skilt ud som en tværgående afdeling efter at have været en del af en medicinsk afdeling. I selve høringsperioden var medarbejderne presset af varslede nedskæringer og krav om øget produktivitet på alle hospitalerne i Region Hovedstaden. Derudover foregik høringen samtidig med, at afdelingen forberedte sig på at blive kvalitetsgodkendt for sidste gang af akkrediteringsorganisationen Joint Commission International, inden man i 2012 gik over til Den Danske Kvalitetsmodel.

Proces

Høringsprocessen forløb over flere måneder, hvor jeg havde rollen som sparringspartner og pennefører. Den nye ledelsesstruktur blev drøftet blandt de enkelte faggrupper (fysioterapeuter, ergoterapeuter, portører), på møder i MED-udvalget og afdelingsledelsen samt på et fællesmøde. Undervejs blev der præsenteret 3 forslag/modeller for en kommende ledelsesstruktur, som medarbejderne og ledelsen skulle tage stilling til. Herefter blev der lavet en fælles indstilling til hospitalsdirektionen.

Resultat

Forløbet gik ganske godt og blev hjulpet på vej af, at der var enighed om, hvilken fagperson man ville have som afdelingsleder; en terapeut. Og processen var åben og gav alle mulighed for at bidrage. Men der er ingen tvivl om, at forløbet bar præg af diskussioner, frustrationer og usikkerhed blandt medarbejderne, som følte sig presset fra flere sider og havde svært ved at mobilisere kræfter og overskud til at deltage i processen.